بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

ابو المعالي عبدالملك راونيري (م. 549 ـ 550 ه.ق)

ابوالمعالي، عبدالملك راونيري، اهل راونير ارغيان و از فقهاي قرن ششم هجري قمري است. وي پسر ابوالعباس عمر بن عبدالله بن محمد راونيري فقيه (م. 534 ه.ق) و برادر ابو شجاع راونيري فقيه و از اعضاي خاندان راونيري مشهور است، كه در عصر خويش به علم حديث و دانش فقه در نيشابور مشهور بودند. بنا به گفته سمعاني، وي همراه او در مرو سماع حديث كرد و از صاعد بن سيار هروي حديث گفت. وي در اواخر سال 549 يا اوايل سال 550 ه.ق بعد از واقعه غُز در نيشابور درگذشت.[1]

 

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد

 [1] ـ همان.