بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

ابو سعد اسفرايني

ابو سعد، اسماعيل بن ايراهيم بن محمد بن ابراهيم اسفرايني فقيه، پسر ركن الدين امام ابو اسحاق اسفرايني (م. 418 ه.ق) است. وي دانشمندي اصيل، ثقه و از فضلا و عالماني است كه همواره عامل به علم خويش بوده‌اند. ابو سعد اسفرايني در عراق دانش فقه آموخت و در بغداد و نيشابور سماع حديث كرد.[1]

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد

 [1] ـ سياق، ص 183.