بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

ابوجعفر محمد جوشقاني (م. 350 ه.ق)

ابوجعفر، محمد بن علي جوشقاني اسفرايني منسوب به جوشقان، از قُراي اسفراين و متصل به اين شهر، است.[1] بنا به گفته سمعاني، جماعتي از علما از جوشقان ظهور كرده‌اند كه از آن جمله ابوجعفر محمد بن علي جوشقاني اسفرايني است. ابو اسحاق ابراهيم بن محمد اسفرايني (م. 418 ه.ق) فقيه، متكلم و اصولي مشهور از جمله شاگردان ابوجعفر جوشقاني اسفرايني است. عبدالغافر فارسي در منتخب من السياق، وي را ابوجعفر محمد بن علي جرمقاني[2]نوشته اما سمعاني، وي را جوشقاني ثبت كرده است. ابوسعد سمعاني در جوشقان اسفراين در حلقه درس ابوحامد جوشقاني (م. 540 ه.ق) امام و فقيه مشهور قرن ششم حضور يافت. اطلاعاتي كه وي براي تدوين و تأليف كتابهاي انساب و تحبيرخود، جمع كرده، مورد استفاده و وثوق است. ابوجعفر جوشقاني در حدود سال 350 ه.ق وفات يافت.[3]

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد

 [1] ـ معجم البلدان، ج2، ص 184.

[2] ـ جرمقان از نواحي و آباديهاي اسفراين است، ياقوت حموي آن را «شرمقان» نوشته است و گفته است كه عجم آن را «جرمقان» مي‌گويند، امروزه اين آبادي به نام چرمران و سارمران تغيير يافته است و در شمال غربي اسفراين واقع است، احمد بن محمد بن احمد بن خالد ابو سعد شرمقاني خطيب (462 ـ 538 ه.ق) و ابوالفضل شرمقاني فقيه منسوب بدانجاست. (ياقوت، معجم البلدان، ج3، ص 328).

[3] ـ انساب، ج3، ص 409، 411.