بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

ابوحامد اسفرايني اسكافي (م. 519 ه.ق)

ابوحامد، احمد بن عبدالجبار بن علي بن حسكان فقيه از دانشمندان و فقيهان قرن پنجم هجري است. پدرش ابوالقاسم اسفرايني اسكافي معروف به ابوالقاسم اسكاف (كفشگر، كفاش) از سران فقها و متكلمان روزگار خويش بود، كه شرح احوال او پيش از اين مذكور آمد. فرزندش ابو حامد، دانش فقه را نزد پدر آموخت و ريزه‌خوار خون دانش او بود. ابوحامد اسفرايني اسكافي در سال 519 ه.ق از دنيا رفت.[1]

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد

 [1] ـ سياق، ص 147.