بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

ابو حامد جوشقاني (م. 540 ه.ق)

ابو حامد، محمد بن عبدالملك جوشقاني، امام و فقيه مشهور نيمه دوم قرن پنجم و نيمه اول قرن ششم هجري است.وي منسوب به جوشقان، روستايي متصل به اسفراين است. ابو حامد جوشقاني، امامي فاضل و متدين و نيكو سيرت بود و همواره به عبادت و آنچه به وي مربوط بود، مي‌پرداخت. او دانش فقه را نزد ابو حامد غزالي آموخت و از ابو عبدالله محمد بن ابي نصر حميدي حافظ در بغداد و از ابوبكر، احمد بن علي بن خلف شيرازي در نيشابور و ديگران سماع حديث كرد. ابو سعد سمعاني، دانشمند نامي قرن ششم هجري، مؤلف دو اثر ارزنده انساب و تحبير در جوشقان اسفراين در حلقه درس ابو حامد جوشقاني حضور يافت.

ابو سعيد سمعاني در سال 537 ه.ق نزد ابو حامد جوشقاني املاي حديث كرد. او سال وفات جوشقاني را بعد از سال 540 ه.ق ضبط كرده است.[1]

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد

 [1] ـ انساب، تحقيق معلمي يماني، ج3، ص 409، 410، 411، معجم البلدان، ج2، ص 184.