بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

ابو حفص عمر اسفرايني (م. 345 ه.ق)

ابو حفص، عمر بن محمد بن مسعود اسفرايني، مردي فقيه و صالح بود.[1] وي فقه را نزد ابو اسحاق مروزي آموخت. در خراسان و عراق سماع حديث كرد و سپس به نقل حديث پرداخت. ابن صلاح در طبقات به نقل از حاكم نيشابوري، شرح حال او را نوشته است.[2]

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد

 [1] ـ تاريخ نيشابور، ص 169.

[2] ـ طبقات الشافعيه، ج1، ص 76 به نقل از طبقات ابن صلاح ورقه73 / ذيل عمر بن محمد بن مسعود.