بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

     ابوحامد احمد بن اسحاق نيشابوري اسفرايني

     ابوحامد، احمد بن اسحاق نيشابوري اسفرايني از محدثين و از جمله دانشمنداني است كه مدتي در نيشابور ساكن بوده و در آن شهر حديث روايت كرده است. حاكم نيشابور، وي را در طبقه ششم علماي نيشابور نوشته است. چون مدتي در نيشابور ساكن بوده، او را نيشابوري نيز گفته‌اند.[1]

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد

 [1] ـ همان، ص 131.