بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

    ابو زكريّا اسفرايني

     ابو زكريا، يحيي بن الحسين اسفرايني از محدثان و از تابعين بعد از صحابه رسول اكرم (ص) مي‌باشد. زادگاه وي، قريه جوربد اسفراين است.[1]

 

 

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد

 [1] ـ همان، ص 105.