بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

ابو سعيد حكيم اسفرايني (م. قبل از 418 ه.ق)

ابو سعيد، حكيم بن احمد بن محمد بن اسماعيل اسفرايني، شيخي خويشتن‌دار و صالح و منسوب به خانواده‌اي عدالتخواه بود. وي از الحاكم ابوالحسن سقاي اسفرايني و امام ابو اسحاق اسفرايني (م. 418 ه.ق) و طبقاتشان سماع حديث كرد و سپس به روايت حديث پرداخت. ابو عبدالله فارسي از وي حديث نقل كرده است و از شاگردان وي مي‌باشد.[1]

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد

 [1] ـ همان، ص 327، 328.