بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

     ابو سعيد خوشي اسفرايني

     ابو سعيد، محمد بن بديل بن محمد بن اسد خوشي محدث و از خاندان بديليان خوش است.

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد