بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

ابو سعيد شرمقاني (462 ـ 538 ه.ق)

ابو سعد شرمقاني خطيب، منسوب به «شرمَقان»[1] از نواحي اسفراين خراسان است. عجم اين ناحيه را «جرمقان» گويند. ابو سعد شرمقاني، خطيب بلده شيخ بود. وي در نيشابور از ابو تراب عبدالباقي بن يوسف مراغي و ابوبكر بن خَلَف شيرازي و جدش احمد بن خالد مشرف و در جرجان از ابوالقاسم ابراهيم بن علي خلالي سماع حديث كرد. ابو سعد شرمقاني در ذي القعده سال 462 ه.ق در شرمقان به دنيا آمده و در سال 538 ه.ق رحلت كرده است.[2]

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد

 [1] ـ شرمقان نام دو ناحيه است: 1) شرمقان اسفراين كه در ناحيه‌اي كوهستاني است و بين آن جا تا نيشابور چهار روز راه است. به گفته ياقوت حموي: «فارسي زبانان، آن جا را «جرمقان» گويند. اين آبادي سپس به چرمران تغيير نام داده و امروز از شرمغان فقط تپه‌اي باقي مانده است. اسفرايني‌ها، اين آبادي را «سامران» مي‌نامند. 2) شرمقان نسا كه احمد بن محمد بن حمدون بن بندار ابوالفضل شرمقاني، فقيه و اديب (م 316) منسوب به اين ناحيه است.   

[2] ـ معجم البلدان، ج 3، ص 338.