بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

ابو سعيد، عبدالرحمان اسفرايني

ابو سعيد، عبدالرحمان بن محمد بن حسن اسفرايني محدث، مردي صالح، عفيف و پاكدامن بود. وي از الحاكم، ابوالحسن علي بن محمد سقا و طبقاتش سماع حديث كرد. ابو عبدالله فارسي از ابو سعيد اسفرايني حديث روايت كرده است.[1]

 

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد

 [1] ـ سياق، ص 485.