بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

ابو سعد مظفر اسفرايني (زنده تا سال 415 ه.ق)

ابو سعد، مظفر بن محمد اسفرايني از محدثين و علماي اسفراين است. وي بنا به گفته فارسي در قديم به نيشابور آمده مردي استوار و معمر بود. ابو سعد اسفرايني از اصحاب اصم سماع حديث كرد. پس از اصحاب اصم، از حيري نيز در ماه محرم سال 415 ه.ق حديث آموخت.[1]

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد

 [1] ـ همان، ص 687.