بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

     ابو سهل اسفرايني

     ابو سهل، بشربن محمد بن حسن بن قاسم بن محمش اسفرايني از محدثين معروف و «ثقه» بود. وي در گرگان از ابوبكر اسماعيلي و ابو محمد، حسن بن محمد بن اسحاق اسفرايني و ابو احمد بن عدي و طبقاتشان سماع حديث كرد.[1]

 

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد[1] ـ سياق، ص 245.