بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

 ابوالحسن اسفرايني(قرن پنجم ه.ق)

     ابوالحسن، علي بن محمد بن حسين بن حميد مقري بزاز اسفرايني كبير فاضل از حافظان قرآن و صاحب قرائت بود. وي از محدثان بزرگ به شمار مي‌رفت. ابوالحسن اسفرايني از ابو محمد حسن بن محمد بن اسحاق ازهري و ابو عمر و احمد بن محمد بن عيسي صفّار اسفرايني، و ابوالحسن محمد بن محمد بن يحيي فقيه اسفرايني و طبقاتشان سماع حديث كرد[1].

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد

 [1] ـ همان، ص 575.