بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

    ابوالمظفر اسفرايني

     ابوالمظفر، شاهفور محمد بن احمد شاهفور اسفرايني، امام، از چهره‌هاي برجسته اصحاب شافعي است. وي فقه را در نيشابور از امام الحرمين آموخت. ابوالمظفر از طبقه دوم محدثين نيشابور سماع حديث كرد. اعقاب وي نيز اشتغال به تحصيل داشتند و در زمره بزرگان علم و دانش به منصّه ظهور رسيدند. وي در رديف فقيهان و محدثان خراسان بوده و در قرن چهارم و پنجم مي‌‌زيسته است كتابي تأليف كرده است به نام افحام الحسود في آيه الورود. ابوالمظفر اسفرايني در اين كتاب از ابو سهل عبدالملك بن عبدالملك بن عبدالله مروسي، نقل روايت كرده است[1].

     عبدالغافر فارسي در تلخيص اول و دوم منتخب سياق تاريخ نيشابور، شماره 823، شرح حال وي را آورده است[2]. ابوالمظفر شاهفور بن محمد بن احمد بن شاهفور اسفرايني احتمالاً با ابوالمظفر شاهفور بن طاهر بن محمد بن احمد اسفرايني مفسّر كبير تاج التراجم في تفسيرالقرآن للاعاجم، نسبتي نزديك داشته است كه شرح حال وي در اين كتاب مفصل آمده است[3].  

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد

 [1] ـ نام كتاب را عبدالغافر فارسي افحام الحسود في آيه الورود ضبط كرده اما در مقدمه مصححان تاج التراجم: نجيب مايل هروي و علي اكبر الهي خراساني ص هشت، به نام اين كتاب افحام الحسود في آيه الورود ضبط شده است. 

[2] ـ عبدالغافر فارسي، سياق، ص 369 .

[3] ـ تاج التراجم في تفسير القرآن للاعاجم، ص 8 .