بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

 كوفني، علي

علي بن كوفني كه در گيفان ( كوفن قديم ) تولد يافته، يكي از بزرگان دين در سده پنجم هجري است.

كتاب: دانشوران بجنورد

علي‌اكبر عباسيان – احسان سيدي‌زاده