بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

    ابوالفتوح اسفرايني (متوفاي پيش از 520 ه.ق)

     ابوالفتوح، جنيد بن محمد اسفرايني، شيخ صوفيه، مردي استوار، فاضل و حافظ كل قرآن بود. وي قرآن را دريك شبانه‌روز ختم و براي نماز شب، شب زنده داري مي‌كرد و به حقوق صوفيه مي‌پرداخت[1].‌

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد

 [1] ـ عبدالغافر فارسي، سياق، ص 693.